25. eAukce - obrazy, kresby, grafika, sochy, starožitnosti
16. 6. 2023 od 19.00 hod.

Online eAukce živě na www.livebid.cz
Společná aukce Aukčního domu Korunní a Galerie Goltzova tvrz
Začátek živé aukce 16. 6. 2023 v 19.00 hod., konec limitní části v 18.30 hod.
Prodáme i Vaše obrazy a starožitnosti za nejvyšší ceny

Vstup do aukce Příjem do aukce

Dražební řád

Dražebník

Pořadatelem internetové aukce Aukční dům Korunní je Tomáš Kočí, IČ: 07535619. Dražebník vystupuje v aukci jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do aukce. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s aukcí. Aukce je způsob prodeje, kdy se prostřednictvím on-line dražebního systému navyšuje prodejní cena, výhercem (kupujícím) daného předmětu se stává ten účastník, který nabídne nejvyšší cenu, kterou je po skončení aukce povinen zaplatit i s 20% dražební přirážkou. Aukce se neřídí se právními předpisy upravující veřejné dražby.


Účastníci dražby

Účastníkem dražby (dražitelem) mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich přihlášení do aukce je schváleno dražebníkem. Dražebník schvaluje pouze první přihlášení účastníka do aukce (nového klienta), do každé další aukce je vstup již schváleného účastníka povolen automaticky. Po přihlášení mohou registrovaní a schválení dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.


Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Z tohoto důvodu se v popisu předmětů neuvádí běžná mírná opotřebení a poškození, ale má se za to, že dražitelé jsou si vědomi, že nabízené položky tyto známky opotřebení a poškození mají, nebo mohou mít. Zásadní poškození jsou v popisu jednotlivých předmětů uvedena. Všechny položky aukce si dražitelé před aukcí mohou osobně prohlédnout v době prohlídek v Aukčním domě Korunní. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu dražených předmětů je po jejich vydražení nepřípustná.


Tabulka dražebních příhozů

200 – 500 Kč 20 Kč
500 – 1 000 Kč 50 Kč
1 000 – 2 000 Kč 100 Kč
2 000 – 5 000 Kč 200 Kč
5 000 – 10 000 Kč 500 Kč
10 000 – 20 000 Kč 1 000 Kč
20 000 – 50 000 Kč 2 000 Kč
50 000 – 200 000 Kč 5 000 Kč
200 000 – 500 000 Kč 10 000 Kč
500 000 – 1 000 000 Kč 20 000 Kč
Nad 1 000 000 Kč 50 000 Kč


Průběh limitní části (předaukce)

Aukční katalog je zobrazen na internetu min. 2 – 3 týdny před konáním internetové aukce na dražebním portále wwwLiveBid.cz. Registrovaní a přihlášení uživatelé mohou od tohoto okamžiku zadávat na položky zařazené do aukce tzv. limity. Limitem se rozumí maximální částka, kterou je dražitel ochoten za položku nabídnout, tuto částku napíše dražitel do okénka cena a stiskne tlačítko Limitovat, poté se objeví okno Potvrďte vložení limitu, po opětovném stisknutí Limitovat systém limit zaregistruje a zobrazí aktuální cenu dražené položky. Limitní část aukce končí 1 hodinu před samotnou živou aukcí, již nelze zadávat limity na žádné položky.


Průběh živé dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, pokud nenabídne žádný dražitel vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je po 30 sekundách ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.


Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením včetně dražební přirážky 20 % nejpozději do 10 dnů. Platba za vydražené položky se přijímá pouze převodem na bankovní účet. Převzetí vydražených položek lze převzít osobně v prostorách Aukčního domu, zaslat poštou, nebo jiným předem domluveným způsobem. Způsob převzetí vydraženého materiálu je nutné si nastavit v záložce Můj účet - Nastavení platby a dopravy. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.


Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 20 % přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě. Limitentům bude doklad o nabytí věci v dražbě zaslán společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce. Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.


Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.